Zakres usług:

SEO/SEM – E-mail marketing – Usability – Content marketing – Social media – Badania – Afiliacje

Od 2012 roku Internet Designers należy do Grupy Unity.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 14.09.2020r. pomiędzy Spółką jako Spółką Przejmowaną a spółką Unity spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479, kapitał zakładowy 5.864.648,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt
cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych), w całości wpłacony, jako Spółką Przejmującą uzgodniony został plan połączenia.

Plik do pobrania: plan połączenia.